EMİSYON-İMİSYON ÖLÇÜMLERİ RAPORLAMA PERSONELLERİ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ
09 Ocak 2018

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 19. Maddesi 2. Bendinde; ‘‘Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü konularda eğitime katılma veya sertifika alma zorunluluğu getirebilir’’, 19. Maddesi 3. bendinde ise ‘‘gerekli durumlarda eğitim konuları, içeriği, katılım şartları ve sınav gerekliliği gibi hususlar, Bakanlıkça belirlenir’’ hükmüne yer verilmiştir.

Emisyon-imisyon ölçümleri laboratuvar sorumluları ile emisyon-imisyon ölçüm personelinin sertifikalı olarak çalışmasına yönelik gerçekleştirilmekte olan ‘'Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi" sertifikasyon eğitiminden sonra emisyon-imisyon ölçümleri raporlama personelleri için de sertifika zorunluluğu getirilecektir.

Bu kapsamda “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarının; emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin raporlamayı gerçekleştiren Raporlama Sorumlusu personeller için, 2018 Yılı Şubat ayında mevzuat, standart, ölçüm yöntemleri ve raporlama hususlarını içeren ilk sertifikasyon eğitimi yapılacaktır.

Bu eğitimin gerçekleştirilmesinin ardından emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin raporları hazırlayacak Raporlama sorumluları personellerinin de, rapor hazırlamasına ilişkin sertifikasının bulunması şartı aranacaktır.

Yetkili Çevre Laboratuvarlarının emisyon ve imisyon ölçümlerini gerçekleştiren raporlama sorumlularına yönelik olacak olan söz konusu eğitim sonunda sınav yapılacak olup, bu sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Verilecek olan sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıl olup, söz konusu sertifikaya sahip laboratuvar çalışanlarının beş yıllık süreç içerisinde iş yeri değişikliği yapmaları durumunda; hem çalışanın hem de laboratuvarın mağdur olmaması için hazırlanan mevcut sertifikaların, çalıştıkları laboratuvarlar dışında sadece bir laboratuvar için daha geçerliliği söz konusu olacaktır. Sertifikalı raporlama  sorumlusu personelinin ikinci defa iş yeri değişikliği yaptığı durumda sertifikası geçersiz sayılacak ve yeniden eğitim alması gerekecektir.

Emisyon-İmisyon Ölçümlerine ilişkin Raporlama Sorumlusu Eğitimi, raporlamalarda standart oluşturulması ve uygulamada bütünlüğün sağlanmasına yönelik olacağından, eğitimin içeriği; ölçüm personeline yönelik düzenlenen Emisyon – İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitiminden farklı olacaktır. Bu nedenle, daha önce ölçüm personeli olarak verilen sertifikalar raporlama personeli sertifikası olarak kullanılamayacaktır. 

Ölçüm personeli aynı zamanda raporlamadan sorumlu personel olarak da görev alacaksa, raporlama eğitimine de katılım sağlamak ve sertifika almak zorundadır. 

Raporlama personeli olarak görev alacak personelin, ölçüm personeline yönelik verilen sertifikayı alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Eğitime katılacak raporlamadan sorumlu personellerin, en az lisans mezunu olması gerekmektedir.

Emisyon-İmisyon Ölçümlerine ilişkin Raporlama Sorumlusu olarak çalışacak laboratuvar personeli ile bireysel başvuru yapacak diğer şahısların, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olması şartını sağlamaları gerekmektedir. 

Ancak, daha önce ya da halen Yetkili Çevre Laboratuvarlarında raporlama personeli olarak görev yapan ön lisans mezunu kişilerin de; ilk eğitime mahsus olmak üzere, geriye dönük olarak en az 1 sene Emisyon-İmisyon konusunda raporlama personeli olarak çalıştıklarını, Bakanlığımıza ve/veya İl Müdürlüklerimize sunmuş oldukları raporları ibraz ederek ispat etmeleri durumunda, eğitime katılım sağlama ve yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde raporlama personeli olarak sertifika alma ve görev yapma hakkına sahip olabileceklerdir.

Emisyon-İmisyon Ölçümlerine ilişkin Raporlama Personeli Eğitimine,  laboratuvarlarda emisyon ve imisyon ölçümlerinde raporlama sorumlusu olarak halen çalışan veya çalışmak isteyen  laboratuvar personeli ile bireysel başvuru yapacak diğer şahıslar için yapılacak olan eğitim, 18-22 Şubat 2018 ve 22-26 Şubat 2018 tarihlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim NG Hotels/Afyon’da (NG Afyon Wellness & Convention İzmir Karayolu 7. Km. / AFYON) düzenlenecektir.

Söz konusu eğitimlere ilişkin müracaatlar, http://www.tucev.org/ adresinden yapılmaktadır.


Dokümanlar