Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı

Görevler

Çevre mevzuatı kapsamında izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapmak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarını yetkilendirmek, ölçüm ve analiz faaliyetlerinde referans laboratuvar rolünü üstlenmek,

İlgili Bakanlık birimleri, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak seyyar su/atık su laboratuvarları ile belirlenen noktalarda çevresel hedeflerin oluşturulmasına, havza ve denizlerde etkin önlemlerin alınmasına ve mevzuatın uygulanmasına katkı sağlayacak izleme ve denetim programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak uygulamak,

Ülke şartlarına uygun çevre ölçüm ve analiz yöntemlerine ilişkin standartları belirlemek, uygulamak ve uygulatmak, metodoloji, yöntem birlikteliğini sağlamak ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak standart taslaklarına görüş vermek,

Ölçüm, izleme ve analiz sistemlerine yönelik Kalite Yönetim Sistemlerini oluşturmak,

Yeterlik belgesi almış laboratuvarların denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla denetim planları oluşturmak ve uygulamak,

TS/EN ISO 17025 - "Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardı ve diğer kalite sistemleri ile ilgili Daire Başkanlığı faaliyetlerini uygulamak ve sürdürmek,

İyi Laboratuvar Uygulamaları faaliyetleri kapsamında Ulusal İLU İzleme Mercii ile birlikte koordineli çalışmak,

Endüstriyel tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği alıcı ortamlarda izlemek/izletmek, arıtma ve sanayi tesislerine sürekli ölçüm sistemlerini kurdurmak, verilerini kayıt altına almak, değerlendirmek, raporlamak ve bu konudaki çalışmaları koordine etmek,

Denizlerde su kalitesi konusunda ön değerlendirme çalışmaları yapmak/yaptırmak, numune alma noktalarını belirlemek ve izlenmesi gereken kirlilik parametrelerini belirlemek, izleme yapmak/yaptırmak, gerçek zamanlı ölçüm istasyonları kurmak/kurdurmak, bakım ve işletilmesini gerçekleştirmek, ulusal izleme ağını oluşturmak,

Ülke genelinde toprak kalitesinin izlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin verilmesi ve kullanılması, ölçüm cihaz ve ekipmanlarının kalite güvence denetimi, şikayetlerin değerlendirilmesi ile ilgili kriterleri belirlemek ve bu konuya ilişkin çalışmaları koordine etmek,

Hava kalitesi konusunda ön değerlendirme çalışmaları yapmak/yaptırmak, izlenmesi gereken kirlilik parametrelerini belirlemek, bu parametrelerin ölçüm ve analizlerini yapmak/yaptırmak, ortaya çıkan verileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak,

Ülke genelinde hava kalitesi ölçüm istasyonlarını kurmak/kurdurmak, bu istasyonların bakımını ve işletilmesini sağlamak, kurum ve kuruluşlara ait izleme ağları ile işbirliği yapmak, Seyyar hava kalitesi ölçüm istasyonlarını kirlilik artışı olan yerlere yönlendirmek, ölçümler yapmak ve ilgililere raporlamak,

Temiz hava eylem planlarının geliştirilmesi, bölgesel ve yerel ölçekte kirlilik modelleme çalışmaları yapılması amacıyla Bölgesel Temiz Hava Merkezleri ve Bakanlık ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,

Hava kalitesi verilerini, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara raporlamak ve halkın bilgisine sunmak, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak izleme programları oluşturmak ve uygulamak,yerel ve bölgesel ölçekte aylık, yıllık ve kış sezonu için hava kalitesi raporlarını yayınlamak,

Uzun menzilli sınırlar ötesi hava kirliliğini izlemek, envanterini tutmak ve raporlamak,

Endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirleticilerin alıcı ortamlara salımlarına ve taşınmalarına yönelik izleme, kayıt ve raporlama sistemini oluşturmak, işletmek ve ulusal ölçekte yaygınlaştırmak; oluşan verileri değerlendirmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara raporlamak ve halkın bilgisine sunmak,

Görev alanına giren konularda eğitimler düzenlemek, yayın ve yayım çalışmaları yapmak/yaptırmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek, katılım sağlamak ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

Daire başkanlığı görevleri kapsamında Mahalli Çevre Kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek,

Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.