Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Görevler

Çevre mevzuatı kapsamında alınması gereken her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapmak ve ölçüm ve analiz faaliyetlerinde referans laboratuvar rolünü üstlenmek,

Şahit numune analizleri yapmak ve bilirkişi sıfatıyla görüş bildirmek,

Çevre ölçüm ve analizleri konusunda metotlar geliştirmek ve özel uzmanlık gerektiren ölçüm ve analizleri yapmak,

Çevre konusunda çalışan laboratuvarların yetkilendirilmesinde uzman desteği sağlamak,

TS/EN ISO 17025 - "Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardı kapsamında ölçüm ve analiz sistemlerine yönelik kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek,

Mobil su/atık su laboratuvarlarının belirlenen noktalarda çevresel hedeflerin oluşturulmasına, havza ve denizlerde etkin önlemlerin alınmasına ve mevzuatın uygulanmasına katkı sağlayacak izleme ve denetim programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak oluşturmak ve uygulamak,

Mobil su/atık su laboratuvarlarını kirlilik artışı olan yerlere yönlendirmek, ölçümler yapmak ve ilgililere raporlamak,

Çevre mevzuatı kapsamındaki çevre ölçüm ve analiz yöntemlerine ilişkin standartları belirlemek, metodoloji, yöntem birlikteliğini sağlamak ve görevleri ile ilgili konularda eğitim vermek,

İyi Laboratuvar Uygulamaları faaliyetleri kapsamında Ulusal İLU İzleme Mercii ile birlikte koordineli çalışmak,

Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek, katılım sağlamak ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

Görev alanına giren konularda eğitimler düzenlemek, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,

Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.