Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Hava Kalitesi İzleme Şube Müdürlüğü

Görevler

Hava kalitesi konusunda ön değerlendirme çalışmaları yapmak/yaptırmak, numune alma noktalarını ve izlenmesi gereken kirlilik parametrelerini belirlemek, bu parametrelerin ölçüm ve analizlerini yapmak/yaptırmak, ortaya çıkan verileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak,

Ülke genelinde hava kalitesi ölçüm istasyonlarını kurmak/kurdurmak, bu istasyonların bakımını ve işletilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası standartlara göre istasyonlardaki kalibrasyon işlemlerini yapmak/yaptırmak,

Ülke genelindeki kurum ve kuruluşlara ait hava kalitesi izleme ağları ile ilgili eşgüdüm ve işbirliği yapmak,

Hava kalitesi verilerini, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara raporlamak ve halkın bilgisine sunmak, yerel ve bölgesel ölçekte aylık, yıllık ve kış sezonu için hava kalitesi raporlarını yayınlamak,

Uzun menzilli sınırlar ötesi hava kirliliğini izlemek, envanterini tutmak ve raporlamak,

Temiz hava eylem planlarının geliştirilmesi, bölgesel ve yerel ölçekte kirlilik modelleme çalışmaları yapılması amacıyla Bölgesel Temiz Hava Merkezleri ve Bakanlık ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,

Hava kalitesi ölçümlerine yönelik metot ve standartları belirlemek,

Seyyar hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kirlilik artışı olan yerlere yönlendirmek, ölçümler yapmak ve ilgililere raporlamak,

Sanayi tesislerinin etki alanlarına kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin verilmesi ve kullanılması ile ilgili kriterleri belirlemek ve bu konuya ilişkin çalışmaları koordine etmek,

Yetkili egzoz emisyon ölçüm istasyonlarında kullanılan ölçüm cihaz ve ekipmanlarının kalite güvence denetimini yapmak/yaptırmak ve bu konudaki çalışmaları koordine etmek,

Görev alanına giren konulardaki şikayetleri değerlendirmek ve çözümüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Egzoz gazı emisyon ölçüm pul ve ruhsatlarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,

Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek, katılım sağlamak ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

Görev alanına giren konularda eğitimler düzenlemek, yayın ve yayım çalışmaları yapmak/yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,

Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.