Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü

Görevler

Endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirleticilerin alıcı ortamlara salımlarına ve taşınmalarına yönelik izleme, kayıt ve raporlama sistemini oluşturmak, işletmek ve ulusal ölçekte yaygınlaştırmak; oluşan verileri değerlendirmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara raporlamak ve halkın bilgisine sunmak,

Ülke genelindeki sürekli emisyon ölçüm sistemlerini kurdurmak, emisyonlarını izlemek, izleme verilerini kayıt altına almak, değerlendirmek ve raporlamak ve bu konudaki çalışmaları koordine etmek,

Çevre mevzuatı kapsamında ülke genelinde uygulanan emisyon, imisyon, çevresel gürültü ve titreşim ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, denetimi ve kalite güvencesi konularına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bu konular hakkında uzman desteği sağlamak,

Emisyon, imisyon ve gürültü ölçümleri konusunda yetkilendirilmiş çevre laboratuvarlarının sahada yapacağı ölçümlere ait bilgileri toplamak ve gerekli görülenleri ölçüm anında yerinde denetlemek,

Ülke genelindeki kurum ve kuruluşlara ait endüstriyel kirlilik izleme sistemleri ile ilgili eşgüdüm ve işbirliği yapmak,

Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek, katılım sağlamak ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

Görev alanına giren konularda eğitimler düzenlemek, yayın ve yayım çalışmaları yapmak/yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,

Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.