Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Su ve Toprak Kirliliği İzleme Şube Müdürlüğü

Görevler

Endüstriyel tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin tespitine yönelik; su ve toprak alıcı ortamlarını izlemek/izletmek, verilerini kayıt altına almak, raporlamak,

Ülke genelinde kurulmuş olan arıtma tesislerinin devreye alındıktan sonra faaliyet aşamasında performansının değerlendirilmesine yönelik gerçek zamanlı uzaktan ölçüm/izleme sistemlerini kurdurmak, veri yönetimini ve bu konudaki çalışmaları koordine etmek,

Denizlerde su kalitesi konusunda ön değerlendirme çalışmaları yapmak/yaptırmak, numune alma noktalarını belirlemek ve izlenmesi gereken kirlilik parametrelerini belirlemek,

Su kalitesinin denizlerde izlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun ekolojik ve kimyasal izleme yapmak/yaptırmak, gerçek zamanlı ölçüm istasyonları kurmak/kurdurmak, bakım ve işletilmesini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası standartlara göre kalibrasyon işlemlerini yapmak/yaptırmak, ulusal izleme ağını oluşturmak,

Denizlerde yapılan faaliyetlere ilişkin belirlenen parametrelerin izlenmesi sonucu ortaya çıkan verileri toplamak, değerlendirmek ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmeler kapsamında raporlamak,

Deniz suyu ve toprakta analiz çalışmaları yapan yetkili laboratuvarların denetimlerine uzman desteği sağlamak,

Ülke genelinde toprak kalitesinin izlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm ve işbirliği yapmak,

Su ve toprak kirliliğinin tespitine yönelik izleme çalışmaları yapmak için gerekli altyapıyı oluşturmak,

Görev alanına giren konularda eğitimler düzenlemek, yayın ve yayım çalışmaları yapmak/yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

Deniz kirliliği modelleme çalışmaları yapmak, kirlilik haritaları oluşturmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılım sağlamak,

Görev alanına giren konularda AB ve uluslararası çalışmaları ve kirlilik izleme programlarını takip etmek, ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak, koordine etmek ve katılım sağlamak,

Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.