Çevre Referans Laboratuvarı
Çevre Referans Laboratuvarı
Yeterlik ve Kalite Şube Müdürlüğü

Görevler

Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarını yetkilendirmek,

Laboratuvarların yeterlik belgesi ve kapsam genişletme başvurularını almak, başvuru dosyalarını değerlendirmek ve ilgili şube müdürlükleri ile koordineli olarak komisyonlar kurmak ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak,

Yeterlik belgesi almış laboratuvarların denetlenmesi amacıyla ilgili şube müdürlükleri ile koordineli olarak denetim planları oluşturmak ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

Yeterlik belgesi alan, belgesi askıya alınan ve iptal olan laboratuvarların izlenmesi ve detaylı bilgilerin duyurulmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

Çevre mevzuatı kapsamında yapılan ölçüm ve analizler için ülke şartlarına uygun olan en iyi metotların uygulanmasını sağlamak,

Laboratuvarların uzaktan denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla; yetki verilmiş laboratuvarlardan belge ve rapor talep etmek, yeterlilik ve karşılaştırma testleri düzenlemek veya düzenlettirmek ve bununla ilgili kalite sistemlerini oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek,

Standart taslaklarına, ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak görüşünü vermek ve standartların temin edilmesini ve arşivlenmesini sağlamak,

Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek, katılım sağlamak ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

Görev alanına giren konularda eğitimler düzenlemek, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,

Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.